امیر
تماس با من
نمایه من
نویسنده (های) وبلاگ امیر
آرشیو وبلاگ
      قنات میرزا

Pelletization of canola meal with glycerol as binding agent نویسنده: امیر - سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱

 

 

Canola was developed by Canadian breeders to remove anti-nutritional (erucic acid and glucosinolates) components from rapeseed in early 1970's. Canada has been the single largest canola producer in the world. Canada produces 20 % of the world's canola/ rapeseed and is the largest exporter in the world as well. Canola generates a large amount of revenue contributing towards Canadian economy. For example, Quebec and Ontario generate $1.4 billion while western Canada generates $7.5 billion per year. The ten years average of canola harvest is 11.3 million acres which may rise to 15 million acres by 2015 (http://www.soyatech.com). Canola oil is mainly used in food industries. Besides, it has wide range of applications in biodiesel industries especially the oil with high chlorophyll and with higher free fatty acid (FFA) content. Canola and soybeans are the two main crops widely used to produce biodiesel in Canada. The current diesel usage in Canada is 40 billion litres per year and there has been a recent Canadian government mandate to replace up to 500 million litres of petro-diesel per year (5%) with biodiesel by 2012 (http://www.greenfuels.org/lists.php) and 1.2 billion litres per year by 2015. This mandate will foster biodiesel industries. Canola fiber and crude glycerol are two important by-products of biodiesel production facility and possess limited market. The growth of biodiesel industries in upcoming years will not only produce by-products such as canola fiber and crude glycerol but also put immense pressure to utilize them. For every 10 pounds of biodiesel production, the production of crude glycerol through transesterification of triglyceride feed stocks is one pound (www.diversified-energy.com). Canola seeds contain 40-43 % of oil and the remainder is processed into high protein livestock feed due to excellent amino acid profile and high vitamins and minerals content (www.canolacouncil.org). However, the canola meal has to compete with higher protein sources such as dry distiller's grains (DDGS) obtained from ethanol industries. The energy produced from the by-products can be used in the biodiesel production process so as to increase the overall process efficiency, enhance the energy to yield ratio and displace fossil fuels consumed in the processing and production of canola and/ or biodiesel. A major issue associated with loose canola fiber is handling, storage and transportation. Engineering Canola fiber into densified, moisture free and uniform pellets and/ or briquettes is the most promising solution. Issues related with glycerol are the high ignition temperature than with other hydrocarbons, the viscous nature, and emission of the acrolein compound which is a potential health hazard (www.epa.gov). The demonstration and utilization of the coproducts as an alternative and renewable energy source for use as potential fuels in the processing of canola seeds and production of biodiesel will increase the overall efficiency, environmental attributes, sustainability and performance of the process, to the benefit of the industry. Developing and demonstrating the utilization of canola hull fibre/meal and crude glycerol will not only provide new energy alternatives, but will also help producers to reduce costs, increase efficiency, displace fossil fuels used in the production process and significantly reduce overall greenhouse gas emissions.

World energy demand is expected to increase over the next few decades as a result of population growth and the increase in the standard of living of developing countries. Considering the fact that energy consumption is increasing and limited fossil fuels are being depleted, with increasing populations and economic developments, renewable energy should be widely explored to renovate the energy sources structure and keep sustainable development safe. However, the economic viability of this program will depend on the development of fuels and commodity chemicals from this abundant and underutilized bio resource.

More than 52,000 Canadian farmers grow canola – largely as full-time farmers and in family farm businesses. Saskatchewan has a great potential to develop and commercialize support bioenergy projects involving canola industry. Western Canadian farmers planted 6.5 million hectares of canola in 2009, similar to 2008. Statistics Canada's Field Crop Reporting Series No. 8 reported that the 2009 western Canada mean yield of 1900 kg/ha, higher than the 1700 kg/ha reported in 2008 and the record high 1800 kg/ha reported for 2005. This industry is expected to grow as the global biodiesel market is estimated to reach 37 billion gallons by 2016 with an average annual growth of 42%, which means about 4 billion gallons of crude glycerol will be produced [1]. Canola meal is another major by-product of canola seed crushing. Though the Canola production and exports are expected down, the increased crushing activity is forecast to raise Canada's Canola oil and meal's production as well exports. As per the Agriculture and Agri Food Canada's (AAFC) Canada Canola Outlook 2010-11 report, canola meal production for 2010-11 is 3.3 million tonnes up by more than 20% against previous year's 2.7 million tonnes while exports are expected to rise by more than 40% from 1.75 million tonnes in 2009-10 to 2.5 million tonnes in 2010-11 (2).The issue of oversupply and associated price volatility and reduced profitability from the sale of the coproducts from bioenergy processing plants drive the need to utilize these coproducts for renewable energy. Using the coproducts as a renewable energy source to fuel the manufacturing process is a sound and sustainable application that is proposed in this applications as a solution to the impending oversupply scenario. Canola hull fibre/meal and glycerine if used as an energy source in the process of manufacturing biodiesel will enhance the energy input process and could help in stabilizing the projected oversupply issues of these coproduces in the future.

For the past few years, there has been an emphasis on exploring alternative sources of energy. Biomass and its derivatives which are considered renewable and a potentially cleaner source of energy when compared to fossil fuels, has received considerable attention around the world due to the fact that biomass is really stored solar energy utilizing CO2 in air due to photosynthesis, available when needed. For this reason, greener sources of energy will be required to replace or to minimize the consumption of fossil fuels. Industrial biomass can be grown from numerous types of plants, including miscanthus, switch grass, hemp, corn, poplar, willow, sorghum, sugarcane, and a variety of tree species, ranging from eucalyptus to oil palm (palm oil). There are several methods of utilizing biomass to generate energy and fuels, however, gasification processes offer technologically more attractive options for medium and large scale applications. The pyrolysis of wood [3-9], cellulose [9-12], and other biomass materials such as sawdust [13,14], olive husk [15,16], hazelnut and hazel wood [16], lignin [16,17], rice husk [16,19], birch wood [18], almond shells [20,21], Mallee Wood [22], pine wood [23], apple pulp [24], coffee Hulls [25], sesame stalk [26], linseed (Linum usitatissimum L.) [27], cotton seed cake [28], sunflower oil cake [29], maize, sunflower, grape and tobacco Residues [30], Microalgae [31] were studied extensively in the past.

There are several processes such as pyrolysis, flash pyrolysis, microwave assisted pyrolysis, hydropyrolysis and thermal decomposition performed on biomaterials using fixed-bed, fluidized-bed reactors for the production of value-added syngas, hydrogen-rich syngas, bio-oils, hydrocarbons. The main advantage of these technologies is that the liquid/gases produced can be stored and transported to bio-refineries where it can be most effectively converted into transportation fuels and chemicals. In the recent past, significant progress has been made in developing pyrolysis technologies for converting lignocellulosic materials into fuel and chemicals. The thermochemical conversion of biomass to produce fuel gas via gasification is considered as the most practical process for bio-energy utilization. In gasification process, the biomass is completely converted to gaseous products having different compositions. Gasification converts biomass into a combustible gas mixture (CO, CO2, CH4, H2 and H20) by partial oxidation of the biomass at high temperatures, typically in the range of 800 to 900 °C.

Thermochemical gasification was performed by Kumar et al [32] using a bench-scale fluidized-bed gasifier with steam and air as fluidizing and oxidizing agents of distillers grains, a non-fermentable by-product of ethanol production. The effects of gasification temperature (650-850°C), steam to biomass ratio (7.3-14.3) and equivalence ratio (0.07-0.29) on gas composition, carbon conversion efficiency and energy conversion efficiency of the product gas were studied. Gasification temperature was found to be the most influential factor. Increasing the temperature resulted in increases in hydrogen and methane contents, carbon conversion and energy efficiencies. Increasing equivalence ratio decreased the hydrogen content but increased carbon conversion and energy efficiencies. The steam to biomass ratio was optimal in the intermediate. A cyclone gasifier concept has been studied based on biomass micron fuel (BMF) with particle size of less than 250 µm, for biomass gasification [33]. The concept combines and integrates partial oxidation, fast pyrolysis, gasification, and tar cracking, as well as a shift reaction, with the purpose of producing a high quality of gas. Under the experimental conditions, the temperature, gas yields, LHV of the gas fuel, carbon conversion efficiency, stream decomposition and gasification efficiency varied in the range of 586–845 °C, 1.42– 2.21 N m3/kg biomass, 3806–4921 kJ/m3, 54.44%–85.45%, 37.98%–70.72%, and 36.35%–56.55%, respectively. It was claimed that the BMF gasification by air and low temperature stream in the cyclone gasifier with the energy self-sufficiency is reliable. Using larch wood as the starting material the effect of steam gasification conditions on products properties was investigated in a bubbling fluidized bed reactor [34]. For bed material effect, calcined limestone and calcined waste concrete gave high content of H2 and CO2, while silica sand provided the high content of CO at 650 °C, calcined limestone proved to be most effective for tar adsorption and showed high ability to adsorb CO2 in bed. At 750 °C it could not capture CO2 but still gave the highest cold gas efficiency (% LHV) of 79.61%. The study also indicated that steam gasification gave higher amount of gas product and higher H2/CO ratio than those obtained with N2 pyrolysis. There has been no study utilizing crude glycerol and residues from canola industry for renewable fuels.

As demand for diversified, easily transported, carbon-neutral energy from biomass increases, there is increasing use being made of "waste" biomasses, such as sawdust, wheat and flax straw, as well as soy and almond hulls [35, 36, 37]. One of the most cost-effective ways to use these waste materials is pelletization (densification). Biomass material is ground and pressed in a mill to allow cellular components to bond with one another. Pelletization drastically reduces storage space for the loose material and greatly increases the energy density per unit volume. It also improves handling characteristics, significantly reducing dust-related fire and health hazards. These biomass pellets will be burned for electricity in former coal-fired electrical plants and in domestic stoves for heating and cooking [35, 36, 37].

This project is to investigate canola meal potential as a densified-biomass for combustion, in order to create an alternative revenue stream for canola producers and canola industry.

For every tonne of biodiesel produced, approximately one hundred kilograms of crude glycerol are produced as a by-product. While there is demand for glycerol in pharmaceutical, hygiene and skin-care products, there is not enough demand to keep up with the supply of glycerol created by current levels of biodiesel production. As biodiesel production increases, it will increase the amount of crude glycerol produced. This study also aims to investigate the potential of crude glycerol as a binding agent for densified biomass, creating an alternative revenue stream for biodiesel producers.

References:

 1. Xiaohu Fan, Rachel Burton and Yongchang Zhou, The Open Fuels & Energy Science Journal, 3 (2010) 17-22.
 2. N.A. Liu, W.C. Fan, Fire Mater. 22 (1998) 103–108.
 3. W.-P. Pan, N.G. Richards, J. Anal. Appl. Pyrolysis 18 (1990) 261–273.
 4. W.-P. Pan, N.G. Richards, J. Anal. Appl. Pyrolysis 16 (1989) 117–126.
 5. C.M. Samolada, T. Stoicos, Vasalos, J. Anal. Appl. Pyrolysis 18 (1990) 127–141.
 6. R. Biblio, J. Arauzo, B.M. Murillo, L.M.J. Salvador, J. Anal. Appl. Pyrolysis 43 (1997) 27–39.
 7. R. Biblio, J.F. Mastral, J. Ceamanos, M.E. Aldea, J. Anal. Appl. Pyrolysis 36 (1996) 81–97.
 8. S.D. Scott, J. Piskorz, A.M. Bergougnou, R. Graham, P.R. Overend, Ind. Eng. Chem. Res. 27 (1988) 8–15.
 9. O. Boutin, M. Ferrer, J. Lede, J. Anal. Appl. Pyrolysis 47 (1998) 13–31.
 10. J. Piskorz, D. Radlien, S.D. Scott, J. Anal. Appl. Pyrolysis 9 (1986) 121–137.
 11. T. Funazukuri, R.R. Hudgins, P.L. Silveston, J. Anal. Appl. Pyrolysis 13 (1988) 103–122.
 12. D.P. Koullas, N. Nikolaou, E.G. Koukios, Bioresour. Energy 63 (1998) 261–266.
 13. G. Maschio, C. Koufopanos, A. Lucchesi, Bioresour. Technol. 42 (1992) 219–231.
 14. G. Maschio, A. Lucchesi, G. Stoppato, Bioresour. Technol. 48 (1994) 119–126.
 15. R.T. Rao, A. Sharma, Energy 23 (1998) 973–978.
 16. N. Zier, R. Schiene, F. Klaus, J. Anal. Appl. Pyrolysis 40–41 (1997) 525–551.
 17. Q. Yu, C. Brage, G. Chen, K. Sjo¨stro¨m, J. Anal. Appl. Pyrolysis 40–41 (1997) 481–489.
 18. P.T. Willium, S. Besler, Fuel 72 (1993) 283–289.
 19. R. Font, A. Marcilla, J. Devesa, E. Verdu, Ind. Eng. Chem. Res. 29 (1990) 1846–1855.
 20. R. Font, A. Marcilla, J. Devesa, E. Verdu, Ind. Eng. Chem. Res. 27 (1988) 1143–1149.
 21. Manuel Garcia-Perez, Xiao Shan Wang, Jun Shen,| Martin J. Rhodes, Fujun Tian, Woo-Jin Lee, Hongwei Wu, and Chun-Zhu Li, Ind. Eng. Chem. Res. 47 (2008) 1846-1854.
 22. V.I. Sharypov, N.G. Beregovtsova, B.N. Kuznetsov, S.V. Baryshnikov, V.L. Cebolla, J.V. Weber, S. Collura, G. Finqueneisel , T. Zimny, J. Anal. Appl. Pyrolysis 76 (2006) 265–270.
 23. F. Sua´rez-Garcı´a, A. Martı´nez-Alonso, J.M.D. Tasco´n, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62 (2002) 93–109.
 24. A. Domı´nguez, J.A. Mene´ndez a, Y. Ferna´ndez, J.J. Pis, J.M. Valente Nabais, P.J.M. Carrott, M.M.L. Ribeiro Carrott, J. Anal. Appl. Pyrolysis 79 (2007) 128–135.
 25. F. Ates , E. Pütün, A.E. Pütün, J. Anal. Appl. Pyrolysis 71 (2004) 779–790.
 26. C. Acikgoz , O.M. Kockar, J. Anal. Appl. Pyrolysis 78 (2007) 406–412.
 27. Nurgu l Ozbay , Ayse E Putun , Ersan Putun, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,60 (2001) 89–101.
 28. S. Yorgun, S. S¸ensoz, O. Kockar, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 60 (2001) 1–12.
 29. Jose M. Encinar, Fernando J. Beltran, Juan F. Gonza lez & Maria J. Moreno, J. Chem. Tech. Biotechnol., 70 (1997) 400-410.
 30. Yanqun Li, Mark Horsman, Nan Wu, and Christopher Q. Lan, Nathalie Dubois-Calero, Biotechnol. Prog. 2008, 24, 815 820.
 31. Kumar, A., Eskridge K., Jones D. D., and Hanna M. A. , Bioresour Technol, Mar, 2009, 100, 2062-8.
 32. Guo, X. J., Xiao B., Zhang X. L., Luo S. Y., and He M. Y., Bioresour Technol, Jan, 2009, 100, 1003-6.
 33. Weerachanchai, P., Horio M., and Tangsathitkulchai C. , Bioresour Technol, Feb, 2009, 100, 1419-27.
 34. Stelte, W., et al. 2011. A study of bonding and failure mechanisms in fuel pellets from different biomass resources. Biomass and Bioenergy. 35. 910-918.
 35. Shaw, M. 2008. Feedstock and process variables influencing biomass densification. University of Saskatchewan.
 36. Rentsen, B. 2010. Characterization of flax shives and factors affecting the quality of fuel pellets from flax shives. University of Saskatchewan.
  نظرات ()
مطالب اخیر پایان روزمرگی مشکل غیر فعال شدن Start menu و Cortana بعد از به روز رسانی ویندوز 10 استانداردهای چندگانه چه کسی میگوید قلم از شمشیر بران‌تر است؟ چه کسی قلم را بران میخواهد؟ سه شنبه ها شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳ عصر پاییزی آ مثل آدمکش! War on Terror, War on Muslims? زادروز شما خجسته آقای رییس جمهور
دوستان من زاویه نیروانا رامونا مداد سبز بی ایوان ماه رقصان آ مثل کلمه رولت روسی دانه های ریز ادامه مداد سبز جزیره اسرار آمیز معصومه قلی پور حلزون خانه به دوش Words Are Timeless حزب جوانان زیر آفتاب همشهری کاوه قدیمی دخترک کولی - فرزانه ثابت خاطرات روابط عمومی ايرانی گارفیلد در جستجوی خویشتن تو راه خانه ما را دوباره گم کردی نفرین ابدی بر خواننده این برگ ها آروین نیکزاد با Spontaneous Outbursts کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت
پیوند های خوب آنچه من از زبان فرانسه آموختم آموزش زبان فرانسه سخن های داریوش سجادی سخن، سایت کتاب و نشر الکترونیک ایران آشنایی با سینما و تیاتر
کلمات کلیدی وبلاگ امیر ابوالحسنی (٧) ایران (٤) محمود احمدی نژاد (٤) حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد خاتمی (۳) میرحسین موسوی (٢) روسپیان (٢) امیرابوالحسنی (٢) مهندس میرحسین موسوی (٢) ایرانیان سسکتون (٢) سسکتون (٢) سیّد محمّد خاتمی (٢) دولت نهم (٢) مهدی کروبی (٢) بحار الانوار (٢) کانادا (٢) نطنز (٢) انتخابات دور دوهم ریاست جمهوری (٢) دانشگاه علم و صنعت ایران (٢) اهالی عصا (۱) curtipot (۱) ivano gebhardt rolf gutz (۱) pka database (۱) answerscom (۱) مدل سازی ترمودینامیکی (۱) تعادلات مایع – مایع (۱) محلول های پلیمری (۱) دکتر فرزانه فیضی (۱) تنظیمات ویندوز (۱) مرتضی پاشایی (۱) بی اختیاری (۱) بی همه چیز (۱) و همه چیز (۱) (دانلود) پیاده کردن کلک (فونت) فارسی (۱) لُتوس (لوتوس) (۱) گوسفندی که گرگ شد (۱) سگ گله (۱) خیابان رخدادهای بزرگ (۱) پل پیاده رو (۱) خیابان بهبودی (۱) آ شیخ علی نامرد (۱) کریم آق منگل (۱) حصر (۱) سَسکتون (۱) سَسکچوان (۱) سَسکَتون (۱) سَسکَچوان (۱) پتاس (۱) اُرانیُم (۱) آموزگاری (۱) اریسمان (۱) قدیمی ترین شهر پیشه وری (۱) کندز (۱) امامزاده سادات (۱) کانون تیاتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱) محمد جباری موسی آبادی (۱) انتخابات سال 1388 (۱) سینه ستبر (۱) شربت زعفران (۱) تخم ریحون (۱) ایرانی ها در سسکتون (۱) آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی (۱) بیداری اسلامی (۱) سپیده شاه کرمی (۱) خطبه های نماز جمعه (۱) الغدیر (۱) تیتراسیون (۱) بیانیه شماره 10 مهندس میرحسین موسوی (۱) مصطفی محقق داماد (۱) مهندس امیر ابوالحسنی (۱) مهنس عزّت الله سحابی (۱) طراحی آزمون یا doe (۱) کشت بستر جامد (۱) حجّت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد خاتمی (۱) محمد یعقوبی (۱) فراسنجه (۱) شوند (۱) ورآوری (۱) فروبری (۱) روش های سنجش پروتئین (۱) روش های جذبی و طیف سنجی (۱) روش های انزایمی و زیستی (۱) بهمن مفید (۱) مهندس فرایند (۱) انزایم های پکتینُلیتیکی (۱) انزایم پلی گالاکتروناز (۱) دی نیترو سالیسیلیک اسید (۱) قندهای احیا کننده (۱) lowry protein assay (۱) phaneochaete chrysosporium (۱) bradford protein quantitation (۱) biuret protein assay (۱) بچه های علم و صنعت (۱) تغییر (۱) خاک (۱) سوخت های نو (۱) مهندس (۱) قلم (۱) اوباما (۱) کودتا (۱) اندازه (۱) محبوب (۱) قیصر (۱) نان (۱) پارسی (۱) حسین فدایی (۱) ان (۱) دکتر عبدالکریم سروش (۱) بامداد (۱) سوخت های فسیلی (۱) piping (۱) محسن صفایی فراهانی (۱) عزیز نسین (۱) بسم الله الرحمن الرحیم (۱) پاکسازی (۱) انرژی های نو (۱) معلم (۱) قطره (۱) روستا (۱) خیابان آزادی (۱) مهندسی (۱) مهاجرت (۱) عصیان (۱) حافظ (۱) تئاتر (۱) نجف دریابندری (۱) شیخ صدوق (۱) جنگ (۱) مسلمان (۱) سوریه (۱) خواستگاری (۱) دادگاه (۱) نیجریه (۱) خسرو شکیبایی (۱) الهام میرزاحسین کاشانی (۱) سوخت (۱) خدا (۱) هاشمی شاهرودی (۱) اصلاحات (۱) زعفران (۱) معشوق (۱) رسانه (۱) وبلاگ (۱) غزل (۱) انقلاب (۱) مراسم (۱) سینما (۱) نفت (۱) احمد شاملو (۱) انتخابات ریاست جمهوری (۱) بی قراری (۱) بسته پیشنهادی (۱) زادروز (۱) حمید هامون (۱) ccd (۱) حدیث بی قراری ماهان (۱) از خود با خویش (۱) سیره عملی امام رضا (ع) (۱) ارتباط با آمریکا (۱) عطا الله مهاجرانی (۱) عزّت نَفس (۱) بایگانی (۱) انتخابات ریاست جمهوری دهم (۱) دانه (۱) آقا بابا (۱) محمود جوادی (۱) ایران آزاد (۱) مدعی (۱) engineer (۱) حکیم ابوالقاسم فردوسی (۱) غاز (۱) علی مطهری (۱) بالنگو (۱) آبروی انسان (۱) صدقه پنهانی (۱) مرد سیه چرده (۱) طنز تلخ (۱) سارا زرعکانی (۱) دکتر زهرا رهنورد (۱) ساسکاتون ساسکاچوان (۱) ویندوز 10 (۱) دکتر حمید دباشی (۱) نژادستیزی (۱) ژازه تباتباای (۱) قرمز و دیگران (۱) ادوارد بولور لیتون (۱) کاردینال ریشلیو (۱) من چارلی نیستم (۱) مشکل استارت start menue (۱) cortana کرتانا (۱) دانشگاه سسکچوان (۱) سسکچوان (۱) ایالت سسکچوان (۱) پایپینگ (۱) شیخ مهدی کروبی (۱) روح الله حسینیان (۱) جاوید قربان اوغلی (۱) اجلاس دوربان 2 (۱) تاگوچی (۱) آیت الله خمینی (۱) سودان (۱) مهدی بازرگان (۱) رییس جمهور ایران (۱)