پشه مورد نظر ...

ديگه کوه هم منو آروم نخواهد کرد .ديگه اصلا کوه نميخوام .بايد به دريا پناه ببرم . برات از دريا گفته بودم ؟ دريا مادرمه . من را سپرد دست شما . فرستادم پيش شما توی دنيای شما.ولی مگه گفت واسه ی هميشه ؟ نه نگفت . يه روزی بازم منو پس ميگيره . دلم دريا را ميخواد . دلم مامانيمو ميخواد . دلم ميخواد برم .ولی ... باشه يه بار ديگه مي پرسم : کاری با من نداری ؟

کاش کسی را که فکر کنه من کاملش مي کنم پيدا می کردم . کسی که دستم توی دستش لرزشی را حس کنه يا گرمايي .کسی که بخواهد و اينجوری بخواهد. کسی که دلش گهگداری بيتابی کنه .کسی که


آخه مگه من چيکار کرده بودم ؟تقصير منه که منم ؟ ديگه دلم نميخواد. ديگه نه ، باشه ؟

/ 1 نظر / 16 بازدید
maryam

چته شما؟ حرفات آدم رو ناراحت می کنه!!!