چند مقاله

جند مقاله عالی که در پرشین گیگ  (Process.Persiangig) قرار داده شده است:

1- Total protein Assay ;  a good brief of Total Protein (TP) assay methods

2- Protein Measurement With the FOLIN PHENOL Reagent; Lowry method article for Protein assay; 1951 BY: OLIVER H. LOWRY, NIRA J. ROSEBROUGH, A. LEWIS FARR, AND ROSE J. RANDALL 

3- Lignin Peroxidase of Phanerochaete Chrysosporium; The main article for Lignin peroxidase assay with Veratryl alcholohol (3,4 dimethoxybenzyl alcohol) ;1988 By MING TIEN and T. KENT KIRK

4- Determination of Serum Proteins by Means of the BIURET Reaction; main article of biuret method for protein dtermination and assay 1948, By: ALLAN G. GORNALL, CHARLES J. BARDAWILL, AND MAXIMA M. DAVID

5- Biomass estimation of Aspergillus Niger growing on real and model supports in solid state fermentation ; a comparison between different protein assay methods for biomass estimation of A. Niger, 1996 By : Cordova-Lopez., J., Gutik-rez-Rojas, M., Huerta, S., Saucedo-Casta&&, G. and Favela- Torres, E

6- A Rapid and Sensitive Method for the Quantitation of Microgram Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding ; Main article of Bradford method for protein estimation using Coomassie Brilliant Blue G-250 ; 1975 By Marion M. Bradford

و سری کتاب های فوق ارزشمند Methods in Enzymology را که میشه از gigapedia که خدا به پدیدآورندگان و اعضاش عمر با عزّت بده دانلود کنید، این جلد اولش :

Methods in Enzymology Vol 1

    بابا امیر ابوالحسنی دستت درد نکنه. خداییش واسه گرفتن این چند تا فایل بیچارگی کشیده شده!!!

/ 0 نظر / 42 بازدید