دلم يه شعر خوب ميخواهد. يه شعر . ميفهمی كه ؟ اين شعر را از شاملو مينويسم . گرچه يه خورده دستكاری شده :

 

چندان دخيل مبند كه بخشكانيم از شرم ناتوانی خويش

من ، درخت معجزه نيستم

تنها يكی درختم

نوجی بر آبكندی

جز اينم هنری نيست كه آشيان تو باشم

تختت

و تابوتت

/ 1 نظر / 9 بازدید
doost

اما من می گويم! ياری کن ! گره زن نگه ما و خودت با هم باشد که تراود در ما همه تو! ما چنگيم : هر تا از ما دردی َسودايی زخمه کن از آرامش نا ميرا ما را بنواز! باشد که تهی گرديم َآکنده شويم از والا نت خاموشی!