پسرم، برو پروتئینت را بسنج!

روش های سنجش پروتئین!!! :

 پروتئین را (که پلیمر یا بسپاری از اسیدهای آمینه است) میشه به روشهای زیادی یافت یا سنجید. این روش ها را میشه در چند رده دسته بنده کرد:

    ١- روش های رنگ سنجی یا Colorimetri (طیف سنجی و جذب)

Spectrophotometric and Turbidimetric Methods

          الف - روش لاری (Lowry)

          ب - روش بیوره (Biuret)

          پ - روش 280 نانومتر

          ت - روش بیسینکُنینیک اسید  (BCA or Bicinchoninic Acid)

          ث - روش بِرَدفورد (Bradford)

          ج - مانند اینها ...

    2 - روش های حجم سنجی 

Titrimetric Procedures

          الف - روش کلدال ( کجلداهل یا kjeldahl )

          ب - روش ماکرو کلدال

          پ - روش میکرو کلدال

          ت - مانند اینها

    3 - روش های گازمتری

    4 - روش های کروماتوگرافی

          الف - ژل کروماتوگرافی SDS-Page ؛ polyacrylamide gel electrophoresis

          ب - کروماتوگرافی ستونی

          پ - کروماتوگرافی کاغذی

          ت - مانند اینها

    5 - روشهای زیستی مانند استفاده از انزایم، باکتری و مانند آن

Microbiological Determination

 ...................................................................

 اینها را نوشتم تا خودم یادم بمونه!!! این دسته بندی به احتمال زیاد کامل نیست.

افزون بر این، اگر دستگاه اسپکتروفتومتر ساخت شرکت یونیکو (Unico) مدل 2100 را دارید ( Unico Spectrophotometer-UV2100 or V2100 ) و به نرم افزار اون احتیاج دارید میتونید اون را از اینجا بگیرید اسم نرم افزار هست : 

    You can download the software needed for Unicospectrophotometers model UV-2100 (Unico-UV2100PC) here:

Unico-UV2100PC

این هم از این!

/ 1 نظر / 46 بازدید
شراره م.ابوالحسنی

جالبه ها نه منم مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی خوندم و هنوز به سن فوق نرسیدم!