چه تعليقی!!

من پریشب خواب دیدم قوری شیشه ای چای ما جلوی چشمم ترک میخوره.دیروز مامانم قوری نویی استفاده می کرد چون قوری چای ترک خورده.

و امشب این یادداشت را می نویسم.

/ 11 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمانه

واقعی بود؟يا يه داستانک؟

الهام

بردار من! شام کم بخور ! اون موقع ها يادمه يه شکم داشتي ماشاا... خوش فرم! به قوری چايی رحم نمی‌کنی به شکمت رحم کن!

سلام منو ميشناسی؟

افق

آره منم خواب می بينم. خواب می بينم که او فردا می آيد و می آيد

Sir Mullich

چطور منو نشناختی؟ بر و بکس سايت نبايد يه اين زوده همو فراموش کنن!

خاکستر

کاش همه خوابها تعبير شن!!