قرمز

اگر میخواهید خود را بکشید با من حرف بزنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر میدانید چرا زنده اید با من حرف بزنید. 

.

.

.

.

.

.

اگر احساس بیهودگی میکنید با من حرف بزنید. 

.

.

.

.

.

اگر خشمگین هستید با من حرف بزنید.

.

.

.

.

اگر کسی را ازدست داده اید با من حرف بزنید.

.

.

.

اگر احساس تنهایی میکنید با من حرف بزنید.

.

.

اگر میخواهید حرف بزنید با من حرف بزنید.

.

با من حرف بزنید.

 

 

گزینش بخش هایی از نمایش "قرمز و دیگران" نوشته محمد یعقوبی

/ 1 نظر / 20 بازدید
فقط من!

اونوخ شما؟؟؟ ............. شاید از قول خداوند نقل قول کردی ؟!